אלהים

对这些定义不满意,认为阁下有更好的定义?走你!添加同标题的词汇定义1-100个,排序算法交给我们

希伯来语 God,希伯来语是从右往左写的,ם是 מ的词尾变形,希伯来语一共有5个词尾变形,
 צפנמכ变形以后分别为ץףןםך

例句: 

נס גדול

十一月 25, 2017

  randomword.jpg